Kalokalan: bags by rubbertree / Isang Panawagan


This roll top tote by bags by rubbertree in a beautiful stone beige fits everything, and the fact that it is handmade makes it feel like a special gift from a masterful craftsman. I am so excited to see more from this brand!

June may be at its end, but my pursuit to spread the love for local fashion will definitely continue. In the beginning of this series, it was a discipline--"What local brand can I wear from my closet today?"--until such time it had become instinctive to reach for pieces, and realize they were from local brands only later on when I was already wearing them. I am slowly but steadily forming the habit of wearing local, and I urge you to do the same. 

Let's grow Philippine fashion together.


Marapatin na isalin ko ang maikling pagninilay na ito at ang aking panawagan sa sariling dila. 

Patapos na ang Hunyo, ngunit ang pagpapalaganap ko ng pagkiling sa lokal na mga tatak ay sadyang magpapatuloy. Nagsimula ang seryeng ito sa isang pagdidisiplina sa sarili--"Ano kayang lokal na tatak ang maaari kong isuot ngayon?"--hanngang sa nakagawian ko nang kumuha ng damit na namamalayan ko lamang na lokal pala ang tatak kapag suot ko na. Dahan-dahan ko nang nakakagawiang magsuot ng mga lokal na tatak, at inuudyok ko kayong kagawian din ito. 

Kahiligan natin ang modang Pilipino nang sabay-sabay, tangkilikin, at palaguin.

No comments

Post a Comment

© Mahilig
Design:Maira Gall.